• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 424 Протокол 26 от 28.10.2021 г.

По двадесет и първа точка от дневния ред: Одобряване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Ел. захранване на селскостопанска сграда в ПИ № 58270.501.592, с. Пряспа, общ. Балчик; БТКП 20/0.4 kV 1000 kVA с ТМ 630 kVA и кабелна линия 20 kV от ВЕЛ 20 kV „София";

      Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 12 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 12; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0,

РЕШЕНИЕ № 424: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 248, Протокол № 17 от 28.01.2021 г. на общински съвет Балчик за допускане изработването на ПУП-ПП, решение на ОБЕСУТ в т. 2 от Протокол № 6/ 12.08.2021 г.. Общински съвет Балчик:
1. Одобрява  ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура „Ел. захранване на селскостопанска сграда в ПИ 58270.501.592, с. Преспа, общ. Балчик; БТКП 20/0.4 kV 1000 kVA c TM 630 kVA и кабелна линия 20 kV от ВЕЛ 20 kV „София"".

На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Балчик пред Административен съд- Добрич.