• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 423 Протокол 26 от 28.10.2021 г.

По двадесета точка от дневния ред: Одобряване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, като част от комплексен проект за инвестиционна инициатива за „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 КVЗА нуждите стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1043 на Път 1-9 "Балчик - Каварна" км 61+200;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 12общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 12; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0,

РЕШЕНИЕ № 423: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, във връзка с чл.150, ал.6 от ЗУТ, Решение 228 Протокол № 16 от 22.12.2020 г. на общински съвет Балчик за допускане изработването на ПУП-ПП, решение на ОБЕСУТ в т. 3от Протокол № 6/ 12.08.2021 г.. Общински съвет Балчик:    
1. Одобрява  ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, като част от комплексен проект за инвестиционна  инициатива за „Изграждане на кабелна захранваща линия НН 1 kV за нуждите стационарна контролна единица АУЗПТ/СКТ № 1043 на Път I - 9 ''Балчик - Каварна" км 61+200, част от електронна система за събиране на таксите за ползване на републиканската пътна мрежа на база изминато разстояние за превозни средства  с обща технически допустима максимална маса над 3,5т. (Тол) и на база време за  леки автомобили с обща технически допустима максимална маса до 3,5т. (електронна винетка)".

На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Балчик пред Административен съд- Добрич.