• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 422 Протокол 26 от 28.10.2021 г.

По деветнадесета точка от дневния ред:  Приемане на решение за предоставяне на земеделски имоти или части от тях - полски пътища, за стопанската 2021/2022 година, на съответния ползвател

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 12 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 12; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0,

РЕШЕНИЕ № 422: На основание чл.21, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/ и писмо с вх. № 24-00-1230/12.10.2021 год. от Директора на Областна дирекция „Земеделие" Добрич, общински съвет - Балчик:

1. Дава своето съгласие за стопанската 2021/2022 год. обработваните части от земеделски имоти с начин на трайно ползване - полски път на територията на община Балчик, които са включени в масиви за ползване от заповедите по чл.37в, ал.4 от ЗСПЗЗ, да бъдат предоставяни за ползване на съответния ползвател на масива.

2. Утвърждава цена за предоставената, обработвана част от земеделския имот - полски път в размер на средното годишно рентно плащане за съответното землище на община Балчик както следва:

Землища на община Балчик

Размер на средното годишно рентно плащане за стоп.2021/2022год.

ниви (лв./дка)

Балчик

60,00

Безводица

55,00

Бобовец

51,00

Гурково

46,00

Дропла

52,00

Дъбрава

48,00

Змеево

53,00

Карвуна

45,00

Кранево

40,00

Кремена

50,00

Ляхово

58,00

Оброчище

40,00

Преспа

49,00

Рогачево

40,00

Сенокос

55,00

Соколово

60,00

Стражица

43,00

Тригорци

47,00

Храброво

54,00

Царичино

56,00

Църква

40,00

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши всички правни и фактически действия по изпълнение на настоящото решение.

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпленията от наеми на земеделски земи от ОПФ, да бъдат използвани за изпълнение на дейности от местно значение в цитираните по- горе населени места в Община Балчик.