• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 419 Протокол 26 от 28.10.2021 г.

По шестнадесета точка от дневния ред: Предоставяне за безвъзмездно ползване на Народно читалище „Свобода-1897" с. Гурково на общински имот в с. Гурково.  

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 419: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.39, ал.4 от ЗОС; чл.58, ал.3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка с молба вх. № 76-00-48/13.09.2021 г. от Наталия Георгиева - Председател на Читалищно настоятелство на Народно читалище „Свобода - 1897" с. Гурково:

 1.  Общински съвет - Балчик дава своето съгласие и предоставя безвъзмездно за ползване на Народно читалище „Свобода - 1897" с ЕИК 000843214, с адрес с. Гурково, общ. Балчик, ул. „Възход" №2, представлявано от председателя на читалищното настоятелство Наталия Петрова Георгиева, следният имот - частна общинска собственост, съгласно АОС № 789/16.10.2002 г.:

 Част от двуетажна нежилищна сграда с идентификатор 18160.501.47.1 по кадастралната карта на с. Гурково, а именно: фоайе на първи етаж с площ 64 м2, зала на втори етаж с площ 64 м2, стая на втори етаж с площ 12 м2, както и стълбище към втори етаж и коридор на втори етаж. 

 2. Определя срок на учреденото безвъзмездно право на ползване - 10 (десет) години, считано от датата на подписване на договора.                                                  

 3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.