• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 418 Протокол 26 от 28.10.2021 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.136 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 15общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 418: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4006/27.05.2011 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.136 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 278 м2 (двеста седемдесет и осем квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 8 254.00 лв. (осем хиляди двеста петдесет и четири лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.