• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 417 Протокол 26 от 28.10.2021 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.36 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 417: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3761/02.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот ПИ № 02508.81.36 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 462 м2 (четиристотин шестдесет и два квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 13 717.00 лв. (тринадесет хиляди седемстотин и седемнадесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.