• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 416 Протокол 26 от 28.10.2021 г.

По тринадесета точка от дневния ред:  Разглеждане на заявление от Веска Симеонова Арслан за учредяване право на пристрояване на жилищна сграда в гр. Балчик, ул. „Странджа".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик.

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 13; ПРОТИВ" - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1

РЕШЕНИЕ № 416: 1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.38, ал.2 от ЗОС; чл. 54, ал.3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3013-2/02.09.2021 г. от Веска Симеонова Арслан от гр. Балчик, Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 1 940.00 лв. (хиляда деветстотин и четиридесет лева), без ДДС за учредяване право на пристрояване на пристройка към съществуваща жилищна сграда със РЗП 130.00 м2 (сто и тридесет квадратни метра) към съществуваща жилищна сграда с идентификатор 02508.74.248.1, построена върху общинска земя УПИ І, кв. 50 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.74.248 по кадастралната карта на гр. Балчик, актувана с АОС № 4933/10.09.2021 г., на собственика на сградата Веска Симеонова Арслан.