• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 415 Протокол 26 от 28.10.2021 г.

По дванадесета точка от дневния ред:  Разглеждане на заявление от Радко Георгиев Кирилов за учредяване право на надстрояване на жилищна сграда в гр. Балчик, ул. „Страцин".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик.

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 12; ПРОТИВ" - 1; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 3;

РЕШЕНИЕ № 415: 1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.38, ал.2 от ЗОС; чл. 54, ал.3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-1297/22.07.2021 г. от Радко Георгиев Кирилов от гр. Балчик, Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 961.00 лв. (деветстотин шестдесет и един лева), без ДДС за учредяване право на надстрояване на мрежова фотоволтаична система със ЗП 30.00 м2 върху съществуваща жилищна сграда с идентификатор 02508.85.123.1, построена върху общинска земя УПИ ІІ, кв. 209 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.85.123 по кадастралната карта на гр. Балчик, актувана с АОС № 4932/09.09.2021 г., на собствениците на сградата Радко Георгиев Кирилов и Марияна Христова Кирилова.