• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 414 Протокол 26 от 28.10.2021 г.

По единадесета точка от дневния ред: Разглеждане на заявление от Гергана Йорданова Акил от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище.

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 2;

РЕШЕНИЕ № 414: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.47, ал.1, т.3 и чл. 47, ал.2 от ЗОС; чл.43, ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-1067/07.06.2021 г. от Гергана Йорданова Акил, настанена по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на:

 1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.77.62.2.7 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 7, ет.2, вх.В, бл. 39 в ж.к. "Балик" гр.Балчик, с площ от 38.43 м2, състоящ се от: една стая, кухненски бокс, сервизно помещение и балкон, общи части с площ от 4.72  м2 и изба с площ от 9.10 м2, актуван с АОС № 3968/03.02.2011 г.

2. Определя цена на общинското жилище в размер на 20 497.68 лв. /двадесет хиляди четиристотин деветдесет и седем лева и шестдесет и осем стотинки/, представляваща данъчната оценка на жилището, увеличена с 20 на сто.

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател Гергана Йорданова Акил по реда на чл.44 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление.