• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 413 Протокол 26 от 28.10.2021 г.

По десета точка от дневния ред:  Разглеждане на заявление от Мариана Драганова Димитрова от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -17; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1;"

РЕШЕНИЕ № 413: На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.47, ал.1, т.3 и чл. 47, ал.2 от ЗОС; чл.43, ал.1 и чл.44 ал.4 от Наредбата за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление, приета с Решение № 543/27.03.2014 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-1420/23.08.2021 г. от Мариана Драганова Димитрова, настанена по административен ред, дава съгласие да се извърши продажба на:

 1. Общински имот, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.77.55.1.30 по кадастралната карта на гр. Балчик, а именно: Апартамент № 15, ет.5, вх. Б, бл. 34 в ж.к "Балик" гр.Балчик, с площ от 66.82 м2 състоящ се от две стаи, кухня и сервизно помещение, общи части с площ от 7.85 м2 и изба с площ от 5.90 м2, актуван с АОС № 2406/07.03.2006 г.

2. Определя цена на общинското жилище в размер на 25 428.12 лв. /двадесет и пет хиляди четиристотин двадесет и осем лева и дванадесет стотинки/, представляваща данъчната оценка на жилището, увеличена с 20 на сто.

3. Упълномощава Кмета на Общината да извърши продажбата на желаещият правоимащ наемател Мариана Драганова Димитрова по реда на чл.44 от Наредба за условията и реда за установяване на жилищни нужди на граждани, за настаняване в общински жилища, ползване и управление