• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 411 Протокол 26 от 28.10.2021 г.

По осма точка от дневния ред: Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 18 Общински съветници:

Поименно гласуване със „ЗА" -18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 411: На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2021 г., приета с решение № 252 от 25.02.2021 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните  имоти:

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 462 м2, представляващ ПИ № 02508.81.36 по кадастрлната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 278 м2, представляващ ПИ № 02508.81.136 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

         Раздел ІІІ В - „Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде на настанените в тях наематели" със следния имот:

         - Апартамент №15, вх.Б, ет.5, бл.34, жк „Балик" гр. Балчик, самостоятелен обект в сграда № 02508.77.55.1.30 по кад. карта на гр. Балчик.

         Раздел ІІІ Г - „Имоти, върху които Община Балчик има намерение да учреди право на ползване" със следния имот:

        - Част от двуетажна нежилищна сграда с идентификатор № 18160.501.47.1 по кад. карта на с. Гурково, общ. Балчик.