• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 410 Протокол 26 от 28.10.2021 г.

По седма точка от дневния ред: Предоставяне на Текето „АК ЯЗЪЛЪ БАБА - СВ. АТАНАС", находящ се в с. Оброчище, общ. Балчик на Исторически музей - Балчик, за стопанисване и управление;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -18 ; ПРОТИВ" -0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0; „

РЕШЕНИЕ № 410: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА във връзка с чл. 12, ал. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 17 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество. Общински съвет Балчик:

1.Предоставя безвъзмездно стопанисването и управлението на  паметник на  културата от местно  значение    ТЕКЕТО „АК ЯЗЪЛЪ БАБА - СВ. АТАНАС", находящ се в 

с. Оброчище, общ. Балчик, актуван с АПОС №247/08.04.2011г. на ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ- БАЛЧИК с код по БУЛСТАТ: 000842945, представлявано от директора Радостина Енчева.

2. Оправомощава кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по предаване и приемане на имота.