• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 409 Протокол 26 от 28.10.2021 г.

По шеста точка от дневния ред: Приемане на Правилника за устройството и дейността на Исторически музей. гр.Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -18; Против" - 0; „Въздържал се" -0;

РЕШЕНИЕ № 409: На основание чл. 21, ал. 2, във връзка с ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал.2, т.4 от Закона за Културното наследство, Общински съвет - Балчик   

1. Приема Правилника за устройството и дейността на Исторически музей гр. Балчик  

2. Упълномощава кмета на Община Балчик да предприеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.