• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 408 Протокол 26 от 28.10.2021 г.

По пета точка от дневния ред: Приемане на актуализирана бюджетна прогноза за 2022 г., 2023 г. и 2024 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -18; Против" - 0 „Въздържал се" - 0;

РЕШЕНИЕ № 408: На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, чл.82 и чл.83 от ЗПФ, Общински съвет Балчик одобрява актуализираната бюджетна прогноза за период 2022 г. - 2024 г. в частта и за местни дейности на Община Балчик, в съответствие с приложения програмен макет на Министерство на финансите, както следва:

1. Одобрява проектобюджет на постъпленията от местни приходи за 2022 година в размер на  13 473 266 лв. и разходи по групи от единната бюджетна класификация в местни дейности в общ размер на  12 249 399 лева.

  2. Одобрява бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2023 година в размер на  13 803 610 лв. и разходи в местни дейности в размер на 12 421 676 лева.    3. Одобрява актуализирана бюджетна прогноза на постъпленията от местни приходи за 2024 година в размер на  13 893 610 лв. и разходи в местни дейности в размер на 12 520 736 лева.