• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 407 Протокол 26 от 28.10.2021 г.

По четвърта точка от дневния ред: Приемане на План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Гласуване с вдигане на ръка със „За" -18; „Против" - 0 „Въздържал се" - 0;

РЕШЕНИЕ № 407: На основание чл.21, ал.1, т.12 от ЗМСМА и чл.67 от Наредба №1 от 12 януари 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра.

 1. Общински съвет - Балчик приема План за контрол и поддържане на площадките за игра на територията на община Балчик.

 2. Общински съвет - Балчик упълномощава Кмета на община Балчик да предприеме всички необходими правни и фактически действия във връзка с реализирането на плана.