• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 406 Протокол 26 от 28.10.2021 г.


По трета точка от дневния ред: Издаване на Запис на Заповед от Община Балчик в полза на Министерство на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти", определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, обезпечаващ финансиране на авансово плащане по Административен договор № BG05M9OP001 -6.002-0142- С01 за проект "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА БАЛЧИК", сключен между Община Балчик и Министерство на труда и социалната политика;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 19; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 406: На основание чл.21, ал.1, т. 10, ал. 2 от ЗМСМА и чл. 3.8.1 от Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0142- С01 от 23.06.2021 г. за БФП по процедура за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + ", по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Eвропейския съюз чрез Европейския социален фонд, Общински съвет - Балчик

1.Упълномощава кмета на Община Балчик Николай Добрев Ангелов да подпише Запис на заповед, като се задължава неотменно и безусловно, без протест и разноски, без никакви възражения и без такси и удръжки от какъвто и да било характер, срещу представянето на този Запис на заповед да заплати на поемателя - Министерство на труда и социалната политика, главна дирекция „Европейски фондове, международни програми и проекти", определена за Управляващ орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020, с адрес: гр. София, ул. „Триадица" №2, сумата от 20 655.94 лв. (двадесет хиляди шестотин петдесет и пет лева и 94 ст.), покриваща пълния размер на искания аванс по Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0142- С01 за проект "ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + В ОБЩИНА БАЛЧИК", сключен между Община Балчик и Министерство на труда и социалната политика.

2.Възлага на Кмета на Община Балчик да подготви необходимите документи за подаване на искане за авансово плащане по Административен договор № BG05M9OP001-6.002-0142- С01 от 23.06.2021 г. и да ги представи пред Министерство на труда и социалната политика.