• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 405 Протокол 26 от 28.10.2021 г.

По втора точка от дневния ред:  Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Балчик, (приета с Решение № 31 по Протокол № 5/22.12.2016 г.; последно изм. с Решение № 268 по Протокол № 18 от 25.02.2021 г. на ОбС Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 19; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 405: На основание чл.21, ал.2, във връзка с чл.20, във връзка с чл.17 ал.1, т.1 от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/, във връзка с чл. 1, ал.2 от Закона за местните данъци и такси, чл.28, ал.1 от ЗНА, обявление по чл.26, ал.3 от ЗНА и справка по чл.26, ал.5 от ЗНА, чл.11, ал.3 предложение второ от ЗНА и чл.79 от АПК.

1.Приема Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Балчик, със следния текст:

§1

В Глава Втора   Местни Такси

Раздел IV Такси за технически услуги и административни дейности

В чл.43, т.30 Одобряване  на  инвестиционни проекти  - фази  ИП, ТП, РП, се правят следните изменения и допълнения:

1.В таблицата в колона четвърта от т.30.1.1 до т.30.1.35 цифрата 7 се променя на цифра 14.

2. Точка 30.1.19 се изменя така:

30.1.19

Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет над 100 работни места

 100 лв./дка

14 дни

3.      Точка 30.1.28 се изменя така:

30.1.28

Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет от 50 до 100 работни места

 100 лв./дка

14 дни

4.      Създава се нова т.30.1.38 със следното съдържание:

30.1.38

Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци с площ над 1000 м2 и капацитет до 50 работни места

 100 лв./дка

14 дни

5.      Съответно от стари т.30.1.19 до т.30.1.26 стават от т.30.1.20 до т.30.1.27;

6.      Съответно от стари т.30.1.28 до т.30.1.35 стават от т.30.1.29 до т.30.1.37;

7.      Отменят се точките от 30.2.1 до 30.2.8, от 30.2.11 до 30.2.12, т.30.2.15, т. 30.2.17, съответно т.30.2.9 става т.30.2.1, т.30.2.10 става т.30.2.2, т.30.2.13 става т.30.2.3, т. 30.2.12 става т.30.2.4, т.30.2.13 става т.30.2.5, т. 30.2.14 става т. 30.2.6, точка 30.2.16 става т.30.2.7;

В чл.43, в т.33 Издаване на разрешение за строеж се правят следните изменения и допълнения:

8.       Създават нови точки със следното съдържание:

33.2.1

Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет над 100 работни места

 100 лв./дка

7 дни

33.6.1

Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет от 50 до 100 работни места

 100 лв./дка

7 дни

9.      Точка 33.11 се изменя така:

33.11

Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет до 50 работни места

 100 лв./дка

7 дни

10.  Съответно от стари т.33.11 до т. 33.14 стават от т.33.12 до т.33.15

11.  Създава се нова т.33.16 със следното съдържание:

33.16

 Оранжерии с площ от 200 до 1000 м2 включително, без съпътстващи сгради, постройки и производствени инсталаци

 200 лв.

7 дни

В чл.43 точка 36 Регистриране на строежите - издаване на удостоверение  за въвеждане в експлоатация се правят следните допълнения:

12.  Създава се нова т.36.3.1. със следното съдържание:

36.3.1

Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет от 50 до 100 работни места

 100 лв./дка

7        7 дни

13.  Създава се нова т.36.20 със следното съдържание:

36.20

 Производствени  сгради  за селскостопански дейности - оранжерии, животновъдни сгради  и съпътстващи ги сгради, съоръжения и инсталаци  с площ над 1000 м2 и капацитет до 50 работни места

 100 лв./дка

7 дни

14.  Създават се нови т.46 и т. 47 със следното съдържание:

46

Издаване на Разрешение за промяна предназначение на сгради или на самостоятелни обекти в сгради без извършване на строителни и монтажни работи по чл.147а от ЗУТ.

1 лв./ м2

но не под 200лв.

30 дни

47

Издаване на удостоверение за устройствен статут на имот

150 лв.

14 дни

§2

В Глава трета   -

Цени на неуредени със закон услуги и права, оказвани или предоставяни от общината на физически и юридически лица

В чл.56 се правят следните изменения и допълнения:

1.      Точка 13 се изменя така:

13

Премахване на дървета от Общината /БКС/ в имот частна собственост:

-              разрешение

-              с използване на стълба

-              без използване на стълба

Кастрене на дървета от Общината /БКС/ в имот частна собственост:

-              разрешение

-              с използване на стълба

-              без използване на стълба

Кастрене на храсти от Общината/БКС/ в имот частна собственост-разрешение10.00лв.

120.00 лв./бр.

100.00 лв./бр.10.00 лв.

70.00 лв./бр.

50.00 лв./бр.

10.00 лв. + 2.00 лв./бр

2.      От т.22 до т.24 се изменят така:

22

Косене с тревокосачка

60,00 лв./дка

23

Засаждане на дървета изкоп/засипване без включен материал

20,00 лв./бр.

24

Затревяване с включено тревно семе

15.0    15.00 лв./м2

3.      От т.26 до т.32 се изменят така:

26

Продажба на посадъчен материал:

-              от непикирани едногодишни цветя

от пикиран двугодишен посадъчен материал /кани/

1.50 лв./бр.

3.00 лв./бр.

27

Услуга с автомобил Зил - самосвал

- До 4 км       

- Над 4 км за всеки километър


60.00 лв.

5.00 лв./км

28

Услуга с автомобил Газ 53 самосвал

- До 4 км

- Над 4 км за всеки километър


45.00 лв.

5.00 лв./км

29

Услуга с автомобил Зил цистерна

- 1 курс в рамките на града

- За 1 км


60.00 лв.

5.00 лв.

30

Услуга с трактор

- Транспорт -  За 1 км.        

- За престой -  за 1 час        


3.00 лв. 10.00 лв.

30 А

Услуга с дробилка

- за 1 час

- за ден


50.00лв.

400.00 лв.

31

Услуга с трактор - багер

- За час

 - За ден


50.00 лв.

360.00 лв.

32

Услуга с Т-130 без включен транспорт до обекта- за 1 час

70.00 лв.

4.      От т.34 до т.36 се изменят така:

34

Услуга с мини челен товарач

- за час 

- за ден


50.00 лв.

360.00 лв.

35

Услуга с контейнеровоз

- За 1 курс до Претоварна станция

- За 1 курс до регионално депо Стожер

120.00 лв. курс

300.00 лв. курс

36

Възстановяване на пътно платно след изкопни работи за ВиК и ел.инсталации

А) трошено каменна настилка      

Б) асфалтова настилка        

В/ бетонна настилка30.00 лв./кв.м.

55.00 лв./кв.м.

30,00 лв./кв.м

5.      Точка 41 от буква Б до буква Л се изменят така:

41

Б) изкопаване на гроб на ръка

В) транспорт с катафалка

- до 5 км

- до 7 км

- до 10 км

Г) цена на услуга превоз с катафалка за 1 километър

Д) изкопаване на гроб с багер

Е) за ковчег:

- за ковчег /обикновен/ и кръст

- Ковчег нестандартен

- Ковчег детски

Ж) за платно

З) разкриване на стар гроб - ръчен изкоп

И) поддържане на гроб за 1 месец

Й) почистване на гробно място от треви, храсти и дървета

К) местене на мозаичен, мраморен капак върху гроб

Л) товарене и разтоварване на ковчег

100.00 лв.


20.00 лв.

30.00 лв.

35.00 лв.

3.00 лв./км

60.00 лв.


80.00 лв.

130.00 лв.

70.00 лв.

55.00 лв.

100.00 лв.

10.00 лв.

10.00 лв.

50.00 лв.

40.00 лв.

6.      Създават се нови т. 71 и т.72 със следното съдържание:

71

Наем маса кръгла + покривка / диаметър 1,80 м./

30 лв. на ден

72

Наем позиционирана сцена /комплект/

650лв.на ден