• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 404 Протокол 26 от 28.10.2021 г.

По първа точка от дневния ред: Одобряване на извършените разходи за командировка и получени средства от Кмета на община Балчик и Председателя на Общинския съвет за периода от 01.07.2021г. до 30.09.2021г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 19; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 404: На основание чл. 21 ал1 т.6 и ал. 2 от ЗМСМА, чл. 8, ал. 4 от Наредбата за командировките в страната и чл. 6, ал. 1, т. 2 от Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина, Общински съвет Балчик,

1.Одобрява отчета за извършените разходи за командировки в страната от Кмета на Община Балчик за периода от 01.07.2021 до 30.09.2021г., в размер на  -  243,19лв., отчетени като разход по Функция "Общо държавни служби", Д/ст 122, подпараграф 10-51;

№      по ред

 

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от кмета на Община Балчик

Извършени разходи за командировки в чужбина и получени средства от кмета на Община Балчик

1

м. 07.2021г.

0,00лв.

0,00лв.

2

м. 08.2021г.

243,19лв.

0,00лв.

3

м. 09.2021г.

0,00лв.

0,00лв.

Общо 243,19 лв.

Общо : 0,00 лв.


№      по ред

 

Отчетен месец

Извършени разходи за командировки в страната и получени средства от председателя  на Общински съвет

Извършени разходи за командировки в чужбина и получени средства от председателя  на Общински съвет

1

м. 07.2021г.

0,00лв.

0,00лв.

2

м. 08.2021г.

0,00лв.

0.00лв.

3

м. 09.2021г.

0,00лв.

0.00лв.

Общо : 0,00лв.

Общо : 0,00лв.