• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 397 Протокол 25 от 14.09.2021 г.

По четиринадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.81.119 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми"

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 11 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 11; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 397: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4094/06.07.2011 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот  ПИ № 02508.81.119 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 621 м2 (шестстотин двадесет и един квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 17 915.00 лв. (седемнадесет хиляди деветстотин и петнадесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредба, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.