• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 393 Протокол 25 от 14.09.2021 г.

По десета точка от дневния ред:  Продажба чрез търг на  ПИ № 02508.85.460 по кадастралната карта на гр. Балчик. 

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 12 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -12; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;"

РЕШЕНИЕ №393: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4929/29.07.2021 г., представляващ незастроен урегулиран поземлен имот  ХІ, кв. 111 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.85.460 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ от 109 м2 (сто и девет квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 15 236.00 лв. (петнадесет хиляди двеста тридесет и шест лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.