• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 385 Протокол 25 от 14.09.2021 г.

По втора точка от дневния ред:  Постъпили месечни обезпечения и отчисления за период от 1 март 2020г., до 31декември 2020г., по сметка на Община Балчик от РИОСВ Варна, чрез Община Добрич.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ №385 На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет предлагам на Общински съвет - Балчик, §58, ал.2 от ПРЗ на ЗИД на ДОПК:                                            

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си постъпилите суми от месечни обезпечения и отчисления за периода  от 1 март 2020г. до 31декември 2020г., в размер на 412 143,70лева., да се изразходват за погасяване на просрочени задължения към доставчици, както следва:

-ЕООД „Пътстрой - Варна"- СМР „Закриване и рекултивация общинско депо" - 201 491,28лева;

-„Претоварна станция "ООД- преработка на отпадъци - 210 652,42 лева.

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.