• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 384 Протокол 25 от 14.09.2021 г.


По първа точка от дневния ред: Определяне на изпълнител на услугата по „Патронажна грижа + "по одобрен проект на Община Балчик „Патронажна грижа + в община Балчик", по процедура BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА + ", по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси "2014-2020 г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ №384: На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.12 и т.23 от ЗМСМА и във връзка с изпълнението на проект на Община Балчик „Патронажна грижа + в община Балчик" по Процедура за безвъзмездна финансова помощ, по процедура BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +", по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014- 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд:

1.Общински съвет Балчик дава съгласие специализираното звено на Община Балчик - Домашен социален патронаж за срок от 12 месеца, считано от стартиране на услугата, да изпълнява дейностите по предоставяне на услугата на територията на Община Балчик по проект Балчик „Патронажна грижа + в община Балчик", по процедура BG05M9OP001-6.002 „ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +", по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г.

2.Общински съвет Балчик упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия за изпълнение на решението.