• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 383 Протокол 24 от 29.07.2021 г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Вземане на Решение на общински съвет за удължаване на срока на Договор подписан между Община Балчик и „Фонд за органите на местното самоуправление в България -  ФЛАГ" ЕАД

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 14общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 14; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0,

РЕШЕНИЕ № 383: На основание чл. 21, ал. 1, т. 10 и т. 24 от ЗМСМА, във връзка с чл. 17, ал. 1,т.5 от Закона за общинския дълг, предлагам на Общински съвет - Балчик,

1.Общински съвет Балчик изменя т. 1 от Решение 606 по Протокол № 41 от 13.06.2019 година  за сключване на договор с Фонд „ФЛАГ" за изпълнение на одобрения по ТГС „2007-2013г." Договор за БФП РД-02-29-38/26.02.2019г., и №156725/28.12.2018г., за  проект „ Синергия на природата и културата-потенциал за развитие  на Трансграничния регион", финансиран от Оперативна програма (ОП) - програма за Трансгранично сътрудничество INTERREG V-A Румъния-България 2014-2020г., в частта:

•       Условия за погасяване:

-  Срок на погасяване - до 25.02.2022г., с възможност за предсрочно погасяване изцяло или на части, без такса за предсрочно погасяване.

2.В  предвид на това, че съгласно решение № 205 от 25.11.2020г., на Общински съвет Балчик и подписания договор за кредит с ФОНД"ФЛАГ" срок на погасяване 25.08.2021г., предстои подписване на анекс с ФЛАГ ЕАД за удължаване срока на погасяване на остатъка от главницата с още шест месеца, тъй като нашите опасения са, че до 25.08.2021г., няма да ни бъдат възстановени извършените и разплатени разходи по проекта

Във връзка с това на основание чл.60 от АПК Общински съвет гр.Балчик допуска настоящето решение за предварително изпълнение поради кратките срокове, за предоговаряне на  договора за кредит.

3.Задължавам кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.