• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 380 Протокол 24 от 29.07.2021 г.

По петнадесета точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична общинска собственост, представляващ терен на в.з. "Белите скали", гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.51.203 по кадастралната карта на гр. Балчик, публична общинска собственост за поставяне на закрит навес, с площ от 46 кв.м.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 380: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 и ал.8 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична общинска собственост, представляващ терен на в.з. „Белите скали", ул. „Десета" 2, гр. Балчик, част от ПИ№ 02508.51.203 по кадастралната карта на гр. Балчик, с площ 46 кв.м за поставяне на закрит навес, с цел търговска дейност, за срок от 5 /пет/ години.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена за площ от 46 кв.м.  в размер на 295.32 лв./двеста деветдесет и пет лева и тридесет и две стотинки/ без ДДС, изчислена съгласно Тарифа на базисни наемни цени на общински помещения и терени, Зона 3, дейност 5,  при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване.