• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 378 Протокол 24 от 29.07.2021 г.

По тринадесета точка от дневния ред:  Разглеждане на заявление от Й. И. Йорданов, за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 31245.501.608 по кадастралната карта на с. Змеево, Община Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик.

В залата присъстват 16 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 378: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл. 48, ал.1 от НОРПУРОИ приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-1151/23.06.2021 г., дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и Й. И. Йорданов от гр.София, по отношение на ПИ № 31245.501.608 по кадастралната карта на с. Змеево, целия с площ 6 514.00 м2, като Йордан Иванов Димитров, изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 768.00 м2 (седемстотин шестдесет и осем) идеални части, актувани с АОС № 4920/29.06.2021 г

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 3 348.00 лв. /три хиляди триста четиридесет и осем лева/, без ДДС.

3. Упълномощава Кмета на Община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

 4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение на село Змеево, община Балчик.