• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 377 Протокол 24 от 29.07.2021 г.

По дванадесета точка от дневния ред:  Определяне на представител на акционера, община Балчик в насрочено за 06.08.2021 г. от 10:00 часа, в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „Панайот Хитов" 24, редовно Общо събрание на акционерите на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД.

Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

В залата присъстват 17 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 16; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0; „ Не гласувал" - 1;

РЕШЕНИЕ № 377: 1. Определя д-р М. Калинова Вичева за представител на Община Балчик в редовното общо събрание на "Многопрофилна болница за активно лечение Добрич" АД, което ще се проведе на 06.08.2021 год. от 10.00 часа, което ще се проведе в административната сграда на дружеството в гр. Добрич, ул. „П. Хитов" 24. а при липса на кворум по реда на чл.227 от Търговския закон на 23.08.2021 год. от 10.00 часа на същото място и при същия дневен ред, което да се счита за упълномощаване по смисъла на чл.226 от Търговския закон.

2. Делегира правомощия на  определеният в т. 1 представител в общото събрание да гласува по предложенията от дневния ред, определен в поканата от Съвета на директорите, както следва:

- По т. 1 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема доклада на съвета на директорите за дейността на дружеството през 2020 г.

- По т. 2 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение Общото събрание на акционерите одобрява годишния финансов отчет на дружеството за 2020 год., заверен от регистриран Одитор.

- По т. 3 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема консолидирания доклад за дейността за 2020 год.

- По т. 4 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите одобрява консолидирания годишен финансов отчет за 2020 год., заверен от регистриран одитор.

 - По т. 5 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите взема решение за разпределение на печалбата на дружеството за 2020 год.

- По т. 6 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение -  Общото събрание на акционерите освобождава от отговорност членовете на Съвета на директорите за дейността им през 2020 год.

- По т. 7 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения от Съвета на директорите регистриран одитор за 2021 год.;

- По т. 8 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в капитала на дружеството;

- По т. 9 от дневния ред: Да изрази съгласие и да гласува със „ЗА", по предложеният проект на решение - Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.