• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 376 Протокол 24 от 29.07.2021 г.

По единадесета точка от дневния ред: Въвеждане на задължително предучилищно образование за 4-годишни деца на територията на Община Балчик от учебната 2021/2022 година;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -17; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1;

РЕШЕНИЕ №376: 1. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 8, ал. 1 и чл. 56 от Закона за предучилищното и училищното образование и §16 и §17 от ПЗР на ЗИД на Закона за предучилищното и училищното образование, Общински съвет - Балчик

1.  Дава съгласие за въвеждане на задължително предучилищно образование на 4 - годишните деца в детските градини на Община Балчик от настоящата 2021/2022 учебна година. 

2.  Възлага на Кмета на Община Балчик последващи по изпълнение на Решението действия.