• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 375 Протокол 24 от 29.07.2021 г.

По десета точка от дневния ред:  Закриване на Детска градина „Пролет" с. Безводица, Детска градина с. Преспа и филиал „Изток" към ДГ №3 „Чайка" гр. Балчик, община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;"

РЕШЕНИЕ №375: На основание чл.21, ал.1, т.8, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл.310, ал.5 и чл.313, ал.1, т.3 от Закона за предучилищното и училищното образование.   

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК РЕШИ:  

I. Възлага на Кмета на Община Балчик да издаде заповед за закриване на Детска градина „Пролет" с. Безводица, считано от 15.09.2021 г. като:

1.                  Записаните в ДГ „Пролет" с. Безводица за учебната 2021/2022 година деца да бъдат пренасочени към Детска градина „Мир" с. Сенокос, община Балчик.

2.                  Сградният фонд /по Акт № 426/ 02.12.2014 г., а именно поземлен имот 03174.501.180 с начин на трайно ползване За обект Комплекс за образование и начин на трайно предназначение на територията Урбанизирана с площ 2636.00 кв.м., ведно с построената в имота масивна едноетажна сграда № 03174.501.180.1 с начин на трайно предназначение Сграда за детско заведение със застроена площ 249 кв.м./ и материално техническата база /по Приложение № 1/ на детската градина да се използват и стопанисват от Община Балчик.

3.                  Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от приемащата Детска градина „Мир" с. Сенокос, община Балчик.

4.                  Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Мир" с. Сенокос, община Балчик, да се осъществява от училищния автобус на Община Балчик в присъствието на възрастен придружител.

5.                  Трудово правните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал на закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, считано от 15.09.2021 г.

II. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Балчик и на Областния управител на Област Добрич в 7-дневен срок от приемането му.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред Административен съд - гр. Добрич по реда на Административно процесуалния кодекс.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК РЕШИ:

I. Възлага на Кмета на Община Балчик да издаде заповед за закриване на Детска градина „Преспа" с. Преспа, считано от 15.09.2021 г. като:

1.                  Записаните в ДГ „Преспа" с. Преспа за учебната 2021/2022 година деца да бъдат пренасочени към Детска градина „Мир" с. Сенокос, община Балчик.

2.                  Сградният фонд /по Акт № 399/ 11.11.2014 г., а именно поземлен имот  с начин на трайно ползване За обект Комплекс за образование и начин на трайно предназначение на територията Урбанизирана с площ 1627.00 кв.м., ведно с построената в имота масивна едноетажна сграда № 58270.501.281.1 с начин на трайно предназначение Сграда за детско заведение със застроена площ 165 кв.м./ и материално техническата база /по Приложение № 1/ на детската градина да се използват и стопанисват от Община Балчик.

3.                  Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от приемащата Детска градина „Мир" с. Сенокос, община Балчик.

4.                  Транспортът на децата пътуващи до Детска градина „Мир" с. Сенокос, община Балчик, да се осъществява от училищния автобус на Община Балчик в присъствието на възрастен придружител.

5.                  Трудово правните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал на закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, считано от 15.09.2021 г.

II. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Балчик и на Областния управител на Област Добрич в 7-дневен срок от приемането му.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред Административен съд - гр. Добрич по реда на Административно процесуалния кодекс.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - БАЛЧИК РЕШИ:

I. Възлага на Кмета на Община Балчик да издаде заповед за закриване на Филиал „Изток" на Детска градина „Чайка" гр. Балчик, считано от 15.09.2021 г. като:

6.                  Записаните във Филиал „Изток" на Детска градина „Чайка" гр. Балчик за учебната 2021/2022 година деца да бъдат пренасочени към Детска градина „Здравец" и Детска градина „Чайка" гр. Балчик, община Балчик.

7.                  Сградният фонд /по Акт № 384/ 28.04.2014 г., а именно поземлен имот  с начин на трайно ползване За обект Комплекс за образование и начин на трайно предназначение на територията Урбанизирана с площ 212.00 кв.м., ведно с построената в имота масивна едноетажна сграда № 020508.85.119.1 с начин на трайно предназначение Сграда за детско заведение със застроена площ 107.00 кв.м./ и материално техническата база /по Приложение № 1/ на детската градина да се използват и стопанисват от Община Балчик.

8.                  Задължителната документация на детската градина да се приеме и съхранява от приемащата Детска градина „Чайка" гр. Балчик, община Балчик.

9.                  Няма необходимост от осигуряване на транспорт на децата пътуващи до Детска градина Детска градина „Здравец" и Детска градина „Чайка" гр. Балчик

10.              Трудово правните отношения с педагогическия и непедагогическия персонал на закритата детска градина да се уредят при условията на чл.328, ал.1, т.1 от Кодекса на труда, считано от 15.09.2021 г.

II. Настоящото Решение да бъде изпратено на Кмета на Община Балчик и на Областния управител на Област Добрич в 7-дневен срок от приемането му.

Решението подлежи на обжалване в 14-дневен срок от обявяването му пред Административен съд - гр. Добрич по реда на Административно процесуалния кодекс.