• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 374 Протокол 24 от 29.07.2021 г.

По девета точка от дневния ред: Предложение за актуализиране на списъка на средищни училища и детски градини в община Балчик за учебна 2021/2022г., съгласно ПМС № 128 от 29.06.2017г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 18 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -18; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0; "

РЕШЕНИЕ №374: На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и т. 23 от ЗМСМА, чл. 53, ал. 5 от ЗПУО и чл. 3, ал.1 от ПМС № 128 от 29.06.2017г. за определяне на критерии за включване в Списъка на средищните училища и детски градини, във връзка с докладни записки и информационни карти представени от директорите на: СУ „Христо Ботев", ОУ „Св. Св. Кирил и Методий", ОУ „Антим I" Балчик; ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос; ОУ „Васил Левски" с. Соколово; СУ „Христо Смирненски" с. Оброчище; ДГ „Добруджанче" с. Дропла; ДГ „Мир" с. Сенокос; ДГ „Дъга" с. Гурково; ДГ „Първи юни" с. Оброчище, Общински съвет - Балчик

1.Предлага на Министерство на образованието и науката за учебната 2020/2021 година следните образователни институции от община Балчик да бъдат включени в Списъка на средищните училища и детски градини по ПМС № 128/2017г.:

1.1.Средищни училища

-СУ „Христо Ботев" гр. Балчик - 41 пътуващи ученици

-ОУ „Св. Св. Кирил и Методий" гр. Балчик - 14 пътуващи ученици

-ОУ „Антим I" Балчик гр. Балчик - 25 пътуващи ученици

-ОУ „Г. С. Раковски" с. Сенокос - 67 пътуващи ученици

-ОУ „Васил Левски" с. Соколово - 28 пътуващи ученици

-СУ „Христо Смирненски" с. Оброчище - 34 пътуващи ученици

1.2.Средищни детски градини:

-ДГ „Добруджанче" с. Дропла - 8 пътуващи деца

-ДГ „Първи юни" с. Оброчище - 11 пътуващи деца

-ДГ „Мир" с. Сенокос - 7 пътуващи деца

-ДГ „Дъга" с. Гурково - 4 пътуващи деца

2.Упълномощава кмета на Община Балчик да приеме всички правни и фактически действия за изпълнение на настоящото решение.