• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 373 Протокол 24 от 29.07.2021 г.


По осма точка от дневния ред: Предложение за промяна на списъка на пътуващите педагогически специалисти от училищата и детските градини в Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2021г. поради настъпила промяна в обстоятелствата съгласно приложение № 11-В, прието с решение № 45/30.01.2020г., от Протокол № 6 на ОбС Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 18 Общински съветници:

Поименно гласуване със „ЗА" -18; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ №373: На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.39 от ЗПФ и Наредбата за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общинския бюджет на общината:

1.Общински съвет Балчик променя списъка на длъжностните лица по Приложение 11-В, на списъка на пътуващите педагогически специалисти от училищата и детските градини в Община Балчик, пътуващи от местоживеене до месторабота за 2021г., които имат право на транспортни разходи, както следва:

Променя маршрута в списъка с пътуващи:

                       - Г.  Н. Маринова - Гавраилова, месторабота - ДГ „Дъга" с. Гурково, учител, Маршрут: гр. Каварна - с. Гурково.

2.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.