• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 372 Протокол 24 от 29.07.2021 г.

По седма точка от дневния ред: Приемане Отчет за касово изпълнение на бюджета на Община Балчик за периода от 01 януари 2020 г. до 31 декември 2020 година.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -19 ; ПРОТИВ" -0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0; „

РЕШЕНИЕ №372: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, чл.140 ал.1 от Закона за публични финанси и чл.9 ал.3 от Закона за общинския дълг Общинския съвет - Балчик приема изпълнението и отчета за касово изпълнение на бюджет на Община Балчик за 2020 година, както следва:

1. Утвърждава уточнен план към 31.12.2020 г. в размер на 27 592 956 лева.

2. Утвърждава отчета за касово изпълнение на  бюджета към 31.12.2020 г. в  приходната си част  в размер на 23 000 637 лева съгласно Приложение №1 в т.ч.

                        - за делегирани от държавата дейности  в размер на  11 227 497 лева

                        - за местни дейности                                                     11 773 140 лева

  3.  Утвърждава отчета за касово изпълнение на  бюджета в разходната си част по функции и разпоредители  в размер на 23 000 637 лева,  съгласно  Приложения  №2 и №3  в т.ч.

                        - за делегирани от държавата дейности  в размер на  11 227 497 лева

                        - за дофинансиране на държавни дейности                   1 080 963 лева

                        - за местни дейности                                                      10 692 177 лева

4. Утвърждава отчета за приходите и разходите на средствата от европейския съюз (СЕС) в т.ч. Кохезионни Структурни Фондове (СЕС-КСФ), Разплащателна Агенция (СЕС-РА) и други европейски средства (СЕС-ДЕС), в съответствие с чл. 140, ал.2, т.1 от ЗПФ, съгласно  Приложениe № 4.

5. Утвърждава отчета на разходите на Общински съвет - Балчик за 2020 г. в размер на 285 508 лв. , както и средствата за представителни разходи в общо в размер на 3 049 лв. на Председателя на Общински съвет и Кмета на Общината, съгласно Приложение № 6.

6.  Утвърждава отчета  за капиталови разходи на Община Балчик към 31.12.2020 г. по обекти, дейности и източници на финансиране в размер на 9 582 030 лв..,  съгласно Приложение № 5.

7. Утвърждава отчета на разходите за читалищна дейност към 31.12.2020 г. в размер на 638 620 лв., съгласно Приложение № 7.

8. Утвърждава отчета на разходите за 2020 г. по програмата за развитие на туризма в размер на 850 414 лв., съгласно Приложение № 8.

9. Утвърждава отчета на разходите за развитие на спорт към 31.12.2020 г. в размер на 627 881 лв. съгласно Приложение №: 10.

10. Утвърждава отчет на разходите за 2020 г. за културната програма на Община Балчик в общ размер на 26 864 лв., съгласно Приложение № 9.

 11. Приема отчета за състоянието на общинския дълг на Община Балчик към 31.12.2020 година, съгласно Приложение №15 към писмо на МФ №ФО-1 от 18.01.2021 г.