• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 371 Протокол 24 от 29.07.2021 г.

По шеста точка от дневния ред: Предложение за осигуряване на допълнително финансиране, за издръжката на 2-ма румънски полицейски служители, които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на обществения ред на територията на гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

 В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -19; Против" - 0; „Въздържал се" -0; „ Не гласувал" - 0;

РЕШЕНИЕ № 371: На основание чл.21, ал.1, т.6 и ал.2 от ЗМСМА и предложение от Никола Панчев директор на Областна дирекция на МВР - Добрич с вх. № ЕО-338 от 17.05.2021 г

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си да се осигури допълнително финансиране за издръжката на 2-ма румънски полицейски служители, които да работят съвместно с български полицаи по превенцията и опазването на обществения ред на територията на гр. Балчик през летния туристически сезон 2021 г. в размер на 2 000 лева.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2021 г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.