• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 370 Протокол 24 от 29.07.2021 г.

По пета  точка от дневния ред: Завишаване на бюджет на общинска администрация в местна дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички", точка Баскетболен клуб „Черноморец" Балчик с 10 000 лева

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „За" -18; Против" - 0 „Въздържал се" -0;"Не гласувал" - 1;

РЕШЕНИЕ № 370: На основание чл.21, ал.1, т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.125 от ЗПФ и чл.27 от Наредбата за условията и реда за съставянето на бюджетна прогноза за следващите три години и съставянето, изпълнението и отчитането на общинския бюджет;

1.Общински съвет Балчик дава съгласието си бюджета на общинска администрация да бъде завишен с 10 000 лева, в местна дейност 714 "Спортни бази за спорт за всички", § 45-00 "Субсидии и други текущи трансфери за юридически лица с нестопанска цел", за закупуване на екипировка и покриване на разходи по спортен календар на Баскетболен клуб „Черноморец" гр. Балчик.

2.Средствата да бъдат отпуснати за сметка на заложения резерв за 2021г.

3.Задължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.