• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 367 Протокол 24 от 29.07.2021 г.

По втора точка от дневния ред Отмяна на ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА КОНТРОЛ И ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЗПИРАНЕТО НА ПАРИ И ФИНАНСИРАНЕТО НА ТЕРОРИЗМА НА ОБЩИНА БАЛЧИК, ОБЛАСТ ДОБРИЧ, БЪЛГАРИЯ приети с Решение № 571 по протокол 39/09.05.2019 г. на Общински съвет - Балчик

Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

В залата присъстват 19 общински съветници

Гласуване с вдигане на ръка със „ЗА" - 19; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 367: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във вр. § 1, т. 5 от ЗИДЗМИП, Общински съвет гр. Балчик, отменя Вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари и финансирането на тероризма на община Балчик, приети с Решение № 571 по протокол 39/09.05.2019 г. на Общински съвет - Балчик