• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 366 Протокол 24 от 29.07.2021 г.

По първа точка от дневния ред: Повторно приемане на Решение № 347 от Протокол № 23 от 02.07.2021г. заседание на ОбС Балчик.

Вносител: Сияна Фудулова - председател на ПКБФЕЕ

В залата присъстват 19 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 19; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 366 На основание чл. 45, ал. 9 от ЗМСМА, Общински съвет гр. Балчик, приема повторно Решение № 347 по Протокол № 23 от заседание на Общински съвет Балчик, проведено на 02.07.2021 година.