• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 365 Протокол 23 от 02.07.2021 г.

По двадесет и шеста точка от дневния ред: Изменение на Приложение № 11 а към т.6.2 от решение № 253 по протокол № 18 от 25.02.2021 г. на Общински съвет Балчик и допълване на списъка на длъжностните лица, които имат право на транспортни разходи от местоживеене до месторабота с Дарина Василева Георгиева - продавач - домакин бюфет в Община Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 12 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 12; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 365: На основание чл.21 ал.1 т.6 от ЗМСМА, в съответствие с чл.39 от ЗПФ и Наредба за съставяне на бюджетната прогноза за местни дейности за следващите три години и за съставяне, приемане, изпълнение и отчитане на общински бюджет на общината:

1. Общински съвет Балчик допълва списък на длъжностите и на лицата, които имат право на транспортни разходи за 2021 г. съгласно Приложения № 11 а към т. 6.1. от решение №253 по протокол № 18 от 25.02.2021 г. на Общински съвет-Балчик и добавя в списъка с пътуващи:

1.1. Дарина Василева Георгиева - продавач - домакин бюфет в Община Балчик

2. 3адължава кмета на Общината да предприеме последващи действия за изпълнение на решението.

СПИСЪК


на служителите от Община Балчик и в училищата, изпълняващи задълженията си свързани с чести пътувания или при неколкократно прекъсване на работното време в гр. Балчик през 2021г.

N

В Балчик

Месторабота

Длъжност

Направление

ост

Маршрут

1

С. С. Хасанова

ОбА - Балчик

чистач

Балчик

кв. Балик

2

М. Н. Кирова

ОбА - Балчик

чистач

Балчик

кв. Балик

4

Ю. Шукри

ОбА - Балчик

чистач

Балчик

в. зона

5

П. Стойчева

ОбА - Балчик

Техн. сътрудник

Балчик

кв. Балик

6

С. Иванова

ДСП

Мед. сестра

Балчик

 

7

В. Михайлова

ДСП

Мед. сестра

Балчик

 

8

В. Г. Димитрова

ДСП

санитарка

Балчик

 

9

В. С. Върбанова

ДСП

санитарка

Балчик

 

10

А. Т. Иванова

ОБП БКС

Чистач-хигиенист

Балчик

 

11

Е. А. Куртева

ОБП БКС

Чистач-хигиенист

Балчик

 

12

Б. Д. Исмаилов

ОБП БКС

Работник копач

Балчик

 

13

Д. В. Георгиева

ОбА - Балчик

Продавач-домакин

Балчик