• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 364 Протокол 23 от 02.07.2021 г.

По двадесет и пета точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен за поставяне на 1 брой рекламно-информационен елемент /билборд/ с площ 12 кв. м., за срок от 5 години.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 12 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 12; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 364: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си за отдаване под наем на част от имот публична-общинска собственост, представляващ терен между ул. "Черно Море" и ул. „Христо Ботев" /до магазин ЦБА/, част от ПИ№ 02508.79.28, по кадастрална карта на гр. Балчик, за поставяне на 1 бр. рекламно-информационен елемент /билборд/ с площ 12 кв.м., за срок от 5 /пет/ години.

2. Утвърждава начална годишна наемна цена, в размер на 588 лв. / петстотин осемдесет и осем лева / без ДДС, при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване, съгл. Раздел VІІ, чл. 22, ал.1 от Наредба за реда и условията за поставяне на преместваеми обекти на територията на Община Балчик.

3. Да бъде заложено изискване в договора за наем, с което след спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност, заложен в тръжните условия.

4. След сключване на договора за наем, наемателят се задължава да направи необходимите постъпки, съгласно чл. 57 от ЗУТ за издаване на разрешение за поставяне.

5. Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.