• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 363 Протокол 23 от 02.07.2021 г.

По двадесет и четвърта точка от дневния ред:  Отпускане финансови помощи на граждани

Вносител: Симеон Симеонов- Председател на ПКЗССД

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 363: На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и постъпило предложение  от Постоянната комисия по здравеопазване, спорт и социални дейности, на  осн. чл. 7, ал. 3 от Правилник за реда за предоставяне на еднократни безвъзмездни финансови помощи в полза на физически лица, Общински съвет - Балчик дава съгласието си да се отпуснат еднократни финансови помощи, както следва:

1. С. С. Милев-  за лечение, в размер на 150,00 (сто и петдесет) лева

2. И. И. Хасан- за лечение в размер на  250,00 (двеста и петдесет) лева.