• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 362 Протокол 23 от 02.07.2021 г.

По двадесет и трета точка от дневния ред: Одобряване  на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура - Кабел НН за външно ел. захранване за ППС № 4212 на "ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ "ЕАД, в ПИ 02508.90.718, м-т. „Момчил", гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Гласуване със вдигане на ръка със „ЗА" - 14; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 1;

РЕШЕНИЕ № 362: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, съгласно чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, Решение № 169, Протокол № 12 от 10.09.2020 г. на общински съвет Балчик за допускане изработването на ПУП-ПП, решение на ОБЕСУТ в т. 4 от Протокол № 3/ 20.05.2021 г.. Общински съвет Балчик:
1. Одобрява  ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура - Кабел НН за външно ел. захранване за ППС № 4212 на "ЦЕТИН БЪЛГАРИЯ "ЕАД, в ПИ 02508.90.718, м-т. „Момчил", гр. Балчик, общ. Балчик, обл. Добрич.

На основание чл. 215 ЗУТ, решението подлежи на обжалване в 30-дневен срок от обнародването в "Държавен вестник" чрез Община Балчик пред Административен съд- Добрич.