• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 361 Протокол 23 от 02.07.2021 г.

По двадесет и втора точка от дневния ред: Разрешение за изработване на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура -"Въздушно кабелно електрозахранване от БКТП №242 Рогачево до ТЕПО пред ПИ 62788.5.46, м-ст "Старите лозя",  с.Рогачево, общ. Балчик, Област Добрич.".

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 15общински съветници

Гласуване със вдигане на ръка -със „ЗА" - 15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 361: На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА; чл. 124а, ал. 1 от ЗУТ, чл. 125, ал. 1 ЗУТ,  чл. 110, ал. 1, т. 5 от ЗУТ е допустимо изработването на ПУП - Парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура, съгласно заявление с регистрационен индекс и дата № УТ-2060-7/ 28.05.2021 г., в качеството му на възложител, проведени процедури за служебно съгласуване по чл. 128а, ал. 2 от ЗУТ, становище с вх. № УТ-2060-7-001/ 08.06.2021 г. на Главен Архитект- Община Балчик. Общински Съвет- Балчик:  
1. Одобрява задание, съставено от заявителя, в качеството му на възложител, за изработването на проект за ПУП - ПП с общата дължина на проектното трасе е приблизително 359 m и преминава през следните поземлен имот  (ПИ):

Поземлен имот 62788.8.1, област Добрич, Община Балчик, с. Рогачево, м. ГОЛЯМАТА МОГИЛА, вид собств. Съсобственост, вид територия Земеделска, категория 4, НТП За селскостопански, горски, ведомствен път, площ 3990 кв. м, квартал 0,
Заповед за одобрение на КККР № 300-5-73/15.09.2003 г. на Изпълнителния директор на АГКК, Заповед за изменение на КККР № КД-14-08-Б-2243/15.12.2007 г. на НАЧАЛНИКА НА СГКК - ДОБРИЧ.           
3. ПУП да се съобрази с предписания съгласно чл. 128а от ЗУТ, които са неразделна част от решението.           
4. Съгласно чл. 128, ал. 6 от ЗУТ, Възложителя  съгласува ПУП със специализираните контролни органи, по реда на чл. 127, ал. 2 от ЗУТ, включващо задължително:    
 - здравно заключение, издадено по реда на чл. 18 от Наредба № 36 от 2009 г. за условията и реда за упражняване на Държавен здравен контрол.      
- становище или влязло в сила решение, издадено по реда на глава шеста от Закона за опазване на околната среда и по чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие; 

Решението да се разгласи с обявление, което се поставя на определените за това места в сградата на общината, района или кметството, както и на други подходящи места в съответната територия - предмет на плана, и се публикуват на интернет страницата на общината, съгласно чл. 124б, ал. 2 от ЗУТ;
Решението не подлежи на оспорване съгласно чл. 124 б, ал. 4 от ЗУТ;