• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 360 Протокол 23 от 02.07.2021 г.

По двадесет и първа точка от дневния ред: Отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване на част от имот публична-общинска собственост на Паркинг „Двореца", с площ 1 205 кв.м., 50 броя паркоместа по алея „Ехо" /от бивш летен кинотеатър до паркинг „Двореца"/ и 40 броя паркоместа по ул. „Албенски път" /от паркинг „Двореца" до кръстовището/, гр. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 13 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 11; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -1, „НЕ ГЛАСУВАЛ"- 1;  

РЕШЕНИЕ № 360: На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА и чл.14, ал.7 от ЗОС, Общински съвет Балчик реши:

1.Дава съгласието си да бъдат отдадени под наем, съгласно предназначението си части от имоти публична-общинска собственост, чрез провеждане на търг с тайно наддаване, както следва:

1.1. Паркинг „Двореца", гр. Балчик, с площ 1 205 кв.м., представляващ обособена част от ПИ №02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик, за срок от 1 год.

1.2. 50 броя паркоместа по алея „Ехо" " /от бивш летен кинотеатър до паркинг „Двореца"/ и 40 броя паркоместа по ул. „Албенски път" /от паркинг „Двореца" до кръстовището/, гр. Балчик, обособени части от ПИ №02508.7.138 по кадастрална карта на гр. Балчик,  с обща площ 900 кв.м., за срок от 1 год.

2.Утвърждава начална годишна наемна цена:

по т.1.1.  за площ от 1 205 кв.м. в размер на 14000 лв./четиринадесет хиляди/ без ДДС;

по т.1.2. за площ от 900 кв.м. в размер на 16000 лв./шестнадесет хиляди/ без ДДС;

при провеждане на процедурата за отдаване под наем чрез търг с тайно наддаване.  3.След спечелване на търга и сключване на Договор за наем, наемателят се задължава да спазва предмета на дейност.

4.Упълномощава кмета на Община Балчик да извърши всички последващи правни и фактически действия по изпълнение на решението.