• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 359 Протокол 23 от 02.07.2021 г.

По двадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.87 по кадастралната карта на  гр. Балчик, м. „Двете чешми "   

      Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 14 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 14; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0,

РЕШЕНИЕ № 359: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС;    чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 3763/02.09.2009 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот  ПИ № 02508.81.87 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 595.00 м2 (петстотин деветдесет и пет квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 17 165.00 лв. (седемнадесет хиляди сто шестдесет и пет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.