• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 358 Протокол 23 от 02.07.2021 г.

По деветнадесета точка от дневния ред:  Продажба чрез търг на ПИ № 02508.81.137 по кадастралната карта на  гр. Балчик, м. „Двете чешми "       

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0,

РЕШЕНИЕ № 358: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС;    чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4007/27.05.2011 г., представляващ незастроен неурегулиран поземлен имот  ПИ № 02508.81.137 по кадастралната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми", с площ от 261.00 м2 (двеста шестдесет и един квадратни метра).  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 7 530.00 лв. (седем хиляди петстотин и тридесет лева), като начална цена за провеждане на търга;

3. Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.