• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 357 Протокол 23 от 02.07.2021 г.

По осемнадесета точка от дневния ред: Продажба чрез търг на   ПИ № 02508.55.52      по кадастралната карта на  гр. Балчик;

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 15общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" -0,

РЕШЕНИЕ № 357: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4298/01.04.2013 г., представляващ незастроен  урегулиран поземлен имот VІ, кв.1 по ПУП на град Балчик, ПИ № № 02508.55.52 по кадастралната карта на град Балчик с площ 984.00 м2  /деветстотин осемдесет и четири  квадратни метра/.  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 24 710.00 лв. /двадесет и четири хиляди седемстотин и десет лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.