• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 356 Протокол 23 от 02.07.2021 г.

По седемнадесета точка от дневния ред:  Продажба чрез търг на ПИ № 02508.74.245 по кадастралната карта на гр. Балчик;      

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0,

РЕШЕНИЕ № 356: 1. На основание чл. 21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.35, ал.1 и чл. 41, ал.2 от ЗОС; чл. 44, ал.1 от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик, дава съгласие да се извърши продажба чрез публичен търг на общински имот, съгласно АОС № 4913/27.05.2021 г., представляващ незастроен  урегулиран поземлен имот ІІ, кв.1046 по ПУП на град Балчик, ПИ № № 02508.74.245 по кадастралната карта на град Балчик с площ 425.00 м2  /четиристотин двадесет и пет  квадратни метра/.  

2. Одобрява пазарната оценка на имота по т.1 в размер на 10 723.00 лв. /десет хиляди седемстотин двадесет и три лева/, без ДДС като начална цена за провеждане на търга;

3.  Упълномощава Кмета на Общината да организира провеждането на търга по реда на Глава седем от Наредбата, определяща реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, приета с решение № 238/27.02.2009 г. на Общински Съвет - Балчик.