• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 355 Протокол 23 от 02.07.2021 г.


По шестнадесета точка от дневния ред: Разглеждане на заявление от А. Йорданов Ангелов за учредяване право на пристрояване към жилищна сграда в с. Оброчище, ул. „Камчия".

 Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0;

РЕШЕНИЕ № 355: 1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.38, ал.2 от ЗОС; чл. 54, ал.3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 94-00-871/17.05.2021 г. от Алеко Йорданов Ангелов от с. Оброчище, Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 956.00 лв. (деветстотин петдесет и шест лева), без ДДС за учредяване право на пристрояване за изграждане на пристройка със РЗП 75.00 м2 към съществуваща жилищна сграда, построена върху общинска земя УПИ ІІІ, кв. 6 по ПУП на кв. „Младост" с. Оброчище, ПИ № 53120.501.61 по кадастралната карта на с. Оброчище, актувана с АОС № 4915/10.06.2021 г., на собственика на сградата А. Йорданов Ангелов.