• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 354 Протокол 23 от 02.07.2021 г.


По петнадесета точка от дневния ред: Разглеждане на заявление от „Български пощи" ЕАД за учредяване право на пристрояване към апартамент в бл.33, жк „Балик", гр. Балчик.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 354: 1. На основание чл.21, ал.1 т.8 от ЗМСМА; чл.38, ал.2 от ЗОС; чл. 54, ал.3 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № 26-00-817/04.06.2021 г. Общински съвет - Балчик одобрява пазарна оценка в размер на 113.00 лв. (сто и тринадесет лева), без ДДС за учредяване право на пристрояване на „Български пощи" ЕАД, за изграждане на пристройка с РЗП 4,32 м2 към съществуващ апартамент №1, вх.А, ет.1, бл.33, жк "Балик", гр. Балчик, представляващ самостоятелен обект в сграда 02508.76.7.1.1, построен върху общинска земя УПИ ІІІ, кв. 121 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.76.7 по кадастралната карта на гр. Балчик, актувана с АОС № 4896/04.02.2021 г.