• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение Протокол 23 от 02.07.2021 г.


По четиринадесета точка от дневния ред: Разглеждане на заявление от Г. Йорданова А. от гр. Балчик за закупуване на общинско жилище.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик

В залата присъстват 14 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 10; ПРОТИВ" - 2; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 2;

Предложението не се приема. Паради липса на други предложения по 14.т. от Дневния ред, обсъждането беше прекратено.