• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 352 Протокол от 02.07.2021 г.

По дванадесета точка от дневния ред:  Разглеждане на заявление от ПК „Устрем" с. Дропла за прекратяване на съсобственост по отношение на ПИ № 23769.501.619 по кадастралната карта с. Дропла, общ. Балчик

Вносител: Николай Ангелов - кмет на община Балчик.

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" - 15; ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 0

РЕШЕНИЕ № 352: 1. На основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА; чл.36, ал.1, т.2 от ЗОС; чл.48, ал.1 от НОРПУРОИ на ОбС-Балчик и във връзка със заявление вх. № ОС-3011-4/19.05.2021 г., Общински съвет Балчик дава съгласието си да се прекрати съсобствеността между Община Балчик и ПК „Устрем", представлявано от Димитър Гавраилов Димитров, по отношение на ПИ № 23769.501.619 по кадастралната карта на с. Дропла (УПИ ІV, кв.35 по ПУП на с. Дропла), целия с площ от 3 678 м2, като ПК „Устрем" изкупи частта на Община Балчик, равняваща се на 647 м2 (шестстотин четиридесет и седем квадратни метра) идеални части, актувани с АОС № 4716/31.05.2017 г.

2. Одобрява пазарната оценка на общинската част от имота в размер на 3 306.00 лв. (три хиляди триста и шест лева), без ДДС.        

3. Упълномощава Кмета на община Балчик да извърши последващите правни и фактически действия по изпълнение на решението.

4. Задължава Кмета на Община Балчик, в съответствие с чл.52, ал.5 от ЗМСМА, 30% от постъпилия приход от продажба на имота по т.1 да бъде използван за изпълнение на дейности от местно значение за село Дропла, община Балчик.