• Размер на текста:
  • Намали размера на текста
  • Увеличи размера на текста

Решение 350 Протокол 23 от 02.07.2021 г.

По десета точка от дневния ред:  Актуализация на годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост през 2021г.

Вносител: Николай Ангелов - кмет на Община Балчик

В залата присъстват 15 общински съветници

Поименно гласуване със „ЗА" -13; „ПРОТИВ" - 0; „ВЪЗДЪРЖАЛ СЕ" - 2;"

РЕШЕНИЕ №350: На основание чл.21, ал.1, т.8, т.12 и ал.2 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от Закона за общинската собственост, актуализира годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост по реда на ЗОС през 2021 г., приета с решение № 252 от 25.02.2021 г. на ОбС-Балчик, като допълва:

Раздел ІІІ  Б - "Имоти, които Община Балчик има намерение да продаде" със следните  имоти:

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 511 м2, представляващ ПИ № 02508.81.96 по кадастрлната карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

- Незастроен урегулиран поземлен имот VІ, кв.1 по ПУП „Стопански двор"  гр. Балчик, ПИ № 02508.55.52 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 984 м2.      

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 261 м2, представляващ ПИ № 02508.81.137 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

- Незастроен неурегулиран поземлен имот с площ от 595 м2, представляващ ПИ № 02508.81.87 по кад. карта на гр. Балчик, м. „Двете чешми";

- Незастроен урегулиран поземлен имот ІІ, кв.1046 по ПУП на гр. Балчик, ПИ № 02508.74.245 по кад. карта на гр. Балчик, с площ от 425 м2;

- Апартамент № 7, ет.2, вх.В, бл.39 жк „Балик" гр. Балчик, с идентификатор  02508.77.62.2.7 по кад. карта на гр. Балчик.